Ik ben een nieuwe
leerling en wil mij
aanmelden
AANMELDEN!

Tijdens allerlei activiteiten op onze school zoals excursies, werkweken, projecten, clinics, theatervoorstellingen,  sporttoernooien en schoolfeesten, kunnen er van leerlingen foto’s of filmpjes worden gemaakt. Dit beeldmateriaal is vervolgens vaak te zien op de website. Leerlingen stellen dit zelf over het algemeen zeer op prijs en naar buiten toe geeft dit beeldmateriaal vaak een goede indruk van de sfeer en de activiteiten op onze school. Naast dit alles worden bepaalde foto’s ook gebruikt voor publicaties zoals de Brugklaskrant, folders van onze afdelingen, de digitale nieuwsbrief, Facebook en de schoolkeuzegids.

Het publiceren van foto’s of filmpjes voor de verschillende doeleinden wordt altijd zeer zorgvuldig gedaan. Bij de grote hoeveelheden foto’s zoals die op de website en Facebook geplaatst worden is het niettemin praktisch onmogelijk om vooraf aan alle afgebeelde leerlingen toestemming te vragen. Door een zorgvuldige selectie heeft publicatie van beeldmateriaal tot op heden echter nog nooit tot problemen geleid. (Veel ouders en leerlingen vragen zelf vaak wanneer de foto’s op de site te zien zullen zijn).

Toch zouden leerlingen en/of ouder(s)/verzorger(s), maar ook medewerkers, bezwaar kunnen hebben tegen publicatie van foto’s of filmpjes waarop men zelf staat of waarop eigen kinderen staan afgebeeld. Mocht dit het geval zijn dan kan men dit bezwaar aan de school kenbaar maken door daarvoor een speciaal formulier in te vullen, te ondertekenen en naar de school op te sturen. Het betreffende beeldmateriaal zal dan niet (meer) gebruikt worden op de website en in gedrukte publicaties van het Olympus College.

Klik hier om het formulier te downloaden.

 

Informatievoorziening aan gescheiden ouders

De wet bepaalt dat een school informatie dient te geven over de vorderingen van de leerlingen aan hun ouders, voogden of verzorgers. Dit geldt ook indien de ouders gescheiden zijn. Als beide ouders na de scheiding het gezag behouden, heeft de school de plicht om beide ouders gelijkwaardig te informeren. De school probeert beide gezagsouders vanaf het begin van de schooltijd rechtstreeks te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind.

 

Verloren gezag

Indien één van de ouders het gezag heeft verloren, heeft de ouder die wordt belast met het gezag de verplichting om de andere ouder op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen. In beginsel is dit dus een wettelijke plicht die bij de gezaghebbende ouder ligt. Indien deze wettelijke plicht niet (voldoende) wordt nageleefd door de gezaghebbende ouder, heeft de niet-gezaghebbende ouder het recht om de school om specifieke informatie te vragen. Het voorzien van informatie aan een niet-gezaghebbende ouder mag overigens niet in strijd zijn met het belang van het kind. Daarnaast wordt informatie niet verstrekt, wanneer de school deze ook niet op gelijke wijze zou verstrekken aan de gezaghebbende ouder. De school zal hierin dus een afweging maken en het belang van het kind voorop stellen.

 

Bij informatievoorziening aan niet-gezaghebbende ouders hanteert de school zodoende de volgende handelswijze:

 

  • De ouder dient een concreet verzoek om informatieverstrekking schriftelijk in bij de school en dient aan te tonen dat hij ouder is van het kind.
  • De gezaghebbende ouder wordt in kennis gesteld van het verzoek.
  • De rector c.q. directeur neemt binnen een redelijke termijn een besluit op het verzoek en maakt daarbij een afweging.
  • Indien er tegen het verzoek geen bezwaar bestaat, wordt de informatie schriftelijk verstrekt en met eventuele bescheiden zonder meer gegeven. Er behoeft niet steeds opnieuw verzocht te worden om die informatie. De informatie heeft enkel betrekking op belangrijke leervorderingen en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.
  • Informatie wordt niet verstrekt, wanneer de school deze ook niet op gelijke wijze zou verstrekken aan de gezaghebbende ouder, of wanneer de school gegronde reden heeft om aan te nemen dat dat in strijd is met het belang van het kind, bijvoorbeeld als de veiligheid in het geding is.

 

Wat wij leren en hoe wij leren

Leerlingen aan het woord