Ik ben een nieuwe
leerling en wil mij
aanmelden
AANMELDEN!

Absentieregeling voor alle leerjaren

Vooraf:

Hieronder wordt een aantal keren gesproken over een ‘meldpunt’. Voor de leerlingen uit de leerjaren 1 t/m 3 + mavo 4 is het meldpunt de receptie van het hoofdgebouw. Voor de leerlingen uit de bovenbouw havo/vwo is het meldpunt de receptie van het Tweede Fasegebouw.

Voor de verzuimmedewerker gebruiken we de afkorting VZM. Als de VZM een leerling oproept via Itslearning of meldingsbord is de leerling verplicht dezelfde dag hier gehoor aan te geven.

Verlof aanvragen en ziek melden

  • Verlof vanwege familieomstandigheden, bezoek aan huisarts, orthodontist e.d. dient vooraf schriftelijk door de ouders/verzorgers aangevraagd te worden bij de VZM
  • Onvoorziene afwezigheid door ziekte of door andere omstandigheden dient door de ouders/ ver­zorgers vóór 8.30 uur ’s ochtends telefonisch gemeld te worden (026 3202870). De ouders/ verzor­gers die de afwezigheid van hun zoon/dochter niet hebben gemeld, worden door de VZM telefonisch benaderd.
    Direct na de afwezigheid brengt de leerling een briefje van de ouders/ verzor­gers mee. Daarin staan de reden en de duur van de afwezigheid  vermeld. Het briefje moet vóór het eerste lesuur van de leerling ingeleverd worden bij het meldpunt. Aan het begin van het schooljaar ontvangt elke leerling een formulier (bericht van afwezigheid)  waarmee het verzuim achteraf wordt gemeld. Bij het meldpunt en op deze website kunt u deze formulieren opnieuw verkrijgen.
  • Leerlingen die tijdens schooltijd ziek worden melden zich af bij het meldpunt. De VZM neemt vervolgens contact op met ouders. Na overleg met ouders kan de leerling het  standaardformulier “ziek naar huis” invullen. Het formulier wordt afgeven aan de ouders/verzorgers. Bij terugkeer op school dient dit formulier weer te worden ingeleverd bij het meldpunt.
  • Als het formulier “bericht van verzuim” niet binnen 5 schooldagen na terugkomst op school is ingeleverd bij het meldpunt, wordt het verzuim als onrechtmatig beoordeeld.

Zie voor alle afspraken rond absentie het volledige protocol absentiebeleid schooljaar 2016-2017

Voor leerlingen van 18 jaar en ouder hebben we een 18+ beleid. Op het Olympus College is het absentiebeleid van de 18+ leerlingen ongewijzigd tenzij deze leerlingen aangeven dat ze dit willen veranderen. Daarvoor krijgen deze leerlingen en de leerlingen die tijdens het schooljaar 18 jaar worden aan het begin van het schooljaar informatie toegestuurd.

Tot slot

Voor de leerlingen van mavo 3 en 4, havo 4 en 5, vwo 4, 5 en 6 geldt een speciale regeling voor afwezigheid of te laat komen bij toetsen. Deze regeling is opgenomen in het examenreglement.

Dit reglement wordt aan het begin van het schooljaar uitgedeeld en door de mentor met de leerlingen besproken.

Voor bijzondere gelegenheden wordt door de afdelingsleider/coördinator toestemming gegeven voor verlof.

Voor een bijzonder verlof langer dan twee dagen dienen de ouders minimaal 6 weken tevoren een schriftelijk verzoek te richten aan de afdelingsleider.

Voor vakantiedagen buiten het door de school vastgestelde vakantierooster biedt de leerplichtwet, behoudens zeer gewichtige omstandigheden, geen mogelijkheid. Wij verzoeken de ouders/verzorgers dringend geen vakantiedagen vast te leggen buiten de officiële vakantieperiodes.

Van elk onwettig schoolverzuim door een leerling zal de school de leerplichtambtenaar van de desbetreffende gemeente in kennis stellen.


Formulier absentiemelding leerling Download PDF


Formulier bijzonder verlof-leerling Download PDF


Wat wij leren en hoe wij leren

Leerlingen aan het woord