Ik ben een nieuwe
leerling en wil mij
aanmelden
AANMELDEN!

Het Olympus College vindt het van groot belang dat leerlingen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Omdat dit niet altijd vanzelf gaat bieden we extra ondersteuning aan.

De mentor is de spil in de begeleiding van de leerlingen en het eerste aanspreekpunt voor de ouders. Deze ziet de leerlingen bijna dagelijks en kan als eerste signaleren of er extra aandacht of begeleiding nodig is. Tijdens de mentorlessen wordt veel aandacht besteed aan groepsvorming, sociale vaardigheden en pesten.  Als er zich problemen voordoen kan de mentor samen met de leerling en eventueel de ouders een actieplan schrijven waarin duidelijk beschreven wordt waaraan de leerling moet werken en waaruit de extra begeleiding bestaat die de mentor biedt.  Als na een periode van ongeveer twee maanden blijkt dat de ondersteuning die de mentor geboden heeft onvoldoende effect heeft kan de leerling gemeld worden bij de ondersteuningscoördinator. De ouders en de leerling worden hiervan op de hoogte gebracht.

De ondersteuningscoördinator coördineert de extra ondersteuning en vormt samen met de (ortho)pedagogen remedial teachers het interne ondersteuningsteam.
De coach van het wijkteam Malburgen, Maartje van de Kemp, is vanaf januari 2015 toegevoegd aan het intern ondersteuningsteam en het Zorg Advies Team.

Er is tweewekelijks een ondersteuningsteam overleg waarbij de mentor van de leerling, die gemeld is bij het ondersteuningsteam, betrokken is. In sommige situaties zijn ouders en leerling aanwezig bij het overleg. Leerlingen die regelmatig verzuimen worden in het Zorg Advies Team (ZAT) verzuim overleg besproken. 

Indien nodig wordt een multi disciplinair overleg (MDO) georganiseerd waarbij ouders (en de leerling) en externe partners worden uitgenodigd om met elkaar te bespreken welke ondersteuning en acties nodig zijn. 

De volgende vormen van extra hulp worden geboden:

 • Individuele oplossingsgerichte gesprekken met de leerling
 • Begeleiding van dyslectische leerlingen (8 kwartalen tijdens de schoolloopbaan)
 • Training RT spelling
 • Bijspijkerlessen
 • Faalangstreductietraining
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Mindset training voor hoogbegaafde leerlingen
 • Huiswerkuur voor leerlingen van leerjaar 1:  Tijdens het Huiswerkuur kan een geselecteerd groepje leerlingen zelfstandig huiswerk maken. Ze krijgen, indien mogelijk en waar nodig, begeleiding op het gebied van executieve vaardigheden en leerstrategieën. Het Huiswerkuur vindt drie keer per week na schooltijd plaats.
 • Extra rekenlessen
 • Begeleiding van leerlingen waarvoor een OPP (Ontwikkelings Perspectief Plan) geschreven is (dit zijn leerlingen die voorheen een LGF/rugzak hadden). Deze leerlingen krijgen individueel of in een groepje begeleiding.
 • Bespreking van leerlingen in het interne ondersteuningsoverleg en/of in het externe Zorg Advies Team waarin de schoolarts, de leerplichtambtenaar, de psycholoog en de ondersteuningscoördinator zitting hebben.

Het Olympus College heeft een trajectklas Intermezzo waar leerlingen individuele begeleiding krijgen en waar ze in een rustige omgeving pauzes en tussenuren kunnen doorbrengen.

Klik hier voor het schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Klik hier voor het protocol dyslexie

Klik hier voor het protocol rekenproblemen en dyscalculie

Klik hier voor het protocol NT2

Klik hier voor het pestprotocol

Klik hier voor het protocol meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Als u vragen heeft over de leerlingbegeleiding kunt u contact opnemen met de ondersteuningscoördinator, k.vandebelt@olympuscollege.nl  

Kom jij volgend schooljaar ook naar het Olympus of Brugjaar Jan Ligthart?

Lees hier meer over hoe je je kunt aanmelden

Agendapunt:

25-04-2024: Bezoek aan Europees Parlement Brussel havo 4 en vwo 4 met Frans

Onze digitale loketten